Jeschicht

von Diedrich Tisse,  äwasat von Heinrich Ditj

Dee Aunsiedlinj Neu Samara lach enne Stape em Sied Ural, dee üasprinjlich blos von Nomadestaums besiedelt wea. Doa bie weare dee Flüsse Ural in Samara eene Natuajrenz tweschen deam beschtjirschen in kasachschen Leawensrüm. Em 18. Johhundat wea Ural uck de Jrenz vom Rusche Reich. Daut Waundavoltj kaum foaken äwre Jrenz so daut emma eene Jefoa bestund, doa weajen siedelde felenjd deam Ural blos Kesoake aun (Spresslinja von ütjeheawelde rusche Büres). Aul aum Enj vom 18. Johhundat kaume groote Deele vom kasachschen Jebiet unjre rusche Harschoft.

Noum Noude vone Ritsch Samara siedelde rusche Büres aun. Dee Bestjire bruckte dit Laund verhea blos aus Weidstap. Daut word dean von rusche Kooplied in ritje Laundäjentiema bilich aufjekoft. Dee Bestjire worde so enne Rechtung Noudooste enn dee vendoagsche Bestjirsche Autonome Republik wajchjeschouwe. Dee Jeajend, wo Neu Samara lach, es womeajlich louta vone Bestjire jekoft worde, wiels dee wiet noum Noude licht. Eenzelne Bestjiredarpa aune Noudsied felenjdem Tock send jebleawe. Jedenfauls jehead daut Laund, aus de mennische Aunsiedla hia han kaume, de Russe.

Dee Mennonite enn Rußlaund haude sich em 19. Johhundat sea vemeat. Bie dean gauf daut soone Reajel, daut Laund von eene Wirtschaft word nich jedeelt, daut orf mau eena vone Seans. Nou een Poa Generationswatjsels gaufet aul veal laundlose Femiljes; dise musste ütwaundre in niee Aunsiedlinje jrinde. Aus dee Muttakolonie jejrindet word, word een Deel vom Laund nich aune Büasch vedeelt. Daut word vepacht in met deam Jelt word de measchte Tiet nieet Laund jekoft.

Eene von dise niee Aunsiedlinje wea dee Neu Samara-Kolonie. 1890 habe dee Jemeindes Gnadenfeld in Haulfstaut, Molotschna, von dee Kooplied Iwan Pleschanow ütt Samara in Fedor Krassikow ütt Busuluk 20388 Desjatin fe ca. 34 Rubel pro Desj. jekoft. (Eenzelheite kaun maun enn disem Dokument lease). Kort ver deam daut dee Mennonite äwatrocke, word aum Tock ne heltane Meal jebüht. Dee stund aum siedlichen Ewa. Dee niee Meal von jebrennde Teajle word nou hea aune aundre Sied Tock jebüht. Dee äschte Meal jehead Pleschanow, dee Vewaulta wea een Mennonit Jehaun Waul. Daut es auntoneame daut derch ahm dee Jemeindes met Pleschanow em Kontakt kaume. Dee Vehaundlunge worde von Oubraum Leewe, Welm Dertjse in Nachel jefeat. Daut Laund wea verhea nie beoabeit worde. Daut es auntoneame, daut et toum spekuleare jekoft word, om louta tou vetjeepe.

Een Deel vom Koopjelt word von deam Donschen Agrarbank jeliet, in sull bitte 1933 tridj jetoult woare. Wiels dis Tjredit nich toreadjd, worde so jenante Frietjeepa aunjesiedelt. Dise musste eenen Deel vom Pries, 1120 Rubel foutz entoule. Dee aundre Aunsiedla sulle ütt laundlose Femiljes koume. Dee bruckte 560 Rubel von deam Kooppries nich betoule. Beid Gruppe musste deam äwajen Biedrach enn faustjelajde Deele aune Jemeindes Gnadenfeld in Haulfstaut tridj toule, met dee selwje Bedinjunge aus bie dee Bank: Frietjeepa 120 Rubel em Joh vom 1. Jaunao 1891, de Laundlose 78 Rubel in 38 Kopietje ouba äscht nou 10 friee Johre. Dee Zinssautz doa bie wea 7,5 %. Daut gauf 60 Frietjepa in so bie 350 laundlose Femiljes. Frietjeepa tjreaje 80 Desjatin, de Laundlose 40 Desjatin. 1400 Desjatin sulle nich vedeelt woare - dee sulle vepacht woare in von daut Jelt sull enn Pleschanow ne Meal jebüht. Wiels enne äschte Tiet sich tjene Pachta funge, word op dit Laund daut Darp Kutalee aunjesiedelt.


Aus äschte sulle dee Frietjeepa aunjesiedelt woare, doch woll doa weajen daut dee Oame, dee louta kaume daut leichta haude: 18 Femiljes enn Kamenez, 22 enn Pleschanow, in 20 enn Krassikow. Enn dee Johre 1891-1892 worde dee äwaje Darpa jejrindet. Kaltan, Lugowstje, Podolstje, Donskoj, Dolinstje, Jouwke (Jugowka), Klinok, Kutalee (Kuterlja). Op deam, vom Koopmaun Bogomasow jekofte Laund word Bogomasow aunjesiedelt. Büta deam word von deam rusche Darp Nowo-Nikoljsk Laund jekoft in op deam Ischalka aunjesiedelt.

Büta dee Omsiedla kaume noch ritje Laundäjentiema nou Neu Samara: Klouße in Reima. Heinrich Reima besaut t. B. 5931 Desjatin, daut von siene Sesta Anna ea Laund wea 724 Desjatin groot. Wiels he nich selst aules beoabeide kun, vepacht he aune 1908 Anna ea Laund aune Aunsiedla enn Annenskoj. Dee Äjentiema habe daut Laund hauptsejchlich von Slobotschikow jekoft.

Dee niee Aunsiedlinj jehead tou dee Tiet toum Gouwernement Samara, Busulukscha Ujesd. Doa weajen word see uck Neu Samara jenant, em Jeajensautz tou de Alt-Samara Kolonie dee aul aune 1859 entstoune wea. 1934 kaum dee Busuluksche Ujesd em Orenburjsche Jebiet nenn, dee don jejrindet word.

1877 word tweschen Samara in Orenburg eene Iesaboun jebüht. Dee Aunsiedla foure oppe Iesaboun enn tjliene Gruppe bit Sorotschinsk, von dort foure see op Votija (met Pead) woone se met jebrocht haude, nou dee niee Wounstead. Dee brochte uck Laundjeretschoft, Vee in Ernearung met. Wea enn woon Darp kaum, word noch enne Molosch velost. Noudet Frindschoft word doa derch enn veschiedne Darpa vedeelt. Veale Aunsiedla weare oam in haude weinich Jelt met jebrocht. Dee äschte Johre weare hoat, wiels dee measchte Büres sich daut Vee in Laundjeretschoft tjeepe musste. Doa weajen worde veale Produckte, dee maun selst brucke kun, so aus t.B. Bota, oppem Besoa vekoft. Dee Aunsiedla leawde von Aunfang enn schwind jebühde Ädhütte. Louta worde jeweenilje mennische Hiesa jebüht. Daut Wiedakoume word tweschen enn von dee dreaje Johre vehindat: so t.B. 1906 aus weinja jeernt word aus jeseit. Daut gauf ouba uck Help vone Muttakolonie, t.B. nou dee erweante Missernte. Veale tjreaje uck Jelt von ea Frindschoft enn Molotschna. Dee Büres holpe sich uck unjrenaunda doa met see Laundjeretschoft in Oabeitspead jemensaum nutzte. Dee Frietjeepa haude mea Jelt in kune doa weajen eare Wirtschafte schwinda oppe Been brinje. Dee äwaje dee musste sich Soutjetreajd in uck Meal borje.

Langsam kaume dee Mensche bit 1914 tou Wohlstaund: dee Ädhütte weare veschwunge - aule weajend stunde ajchte Hiesa, daut worde Meale jebüht, enn jieda Darp gauf et ne Schohl in 1911 word enn Pleschanow een Krankehüs jebüt.1917 wounde enn Neu Samara 3670 Mensche op 35695 Desjatin in daut gauf 9 groote Wirtschafte.
 
Aus aune 1914 de äschte Welttjrich ütbrouk musste veale junge Maunslied von Neu Samara enne rusche Armee aus Saniteata deene. Wearend deam Tjrich worde enn Neu Samara österreichische Tjrichsjefangene enjequeteat. Eenje von dean send don oppe Tjoatjhofs enne Darpa begrouft worde. Nou dee Revolution gauf daut enne rusche Armee aune Front Rewolt in dee Seldoute foure enn äwafelde Ziej nou Hüs. So kaume uck dee enjetrockne Mennonite von earem Denst loos. Nou de Oktobarevolution kaum et tou eenem Birjatjrich tweschen dee Bolschewiken dee "Roode" in eare Jeajna de "Witte". Dee Mennonite enn Neu Samara jerode don tweschen twee Fronte. Beid Partie tüschde eare schlajchte Pead op dee Menniste eare goode Pead om. Veale worde vone Witte enjetrocke in toum Denst met Jeweare aunjestalt, waut vom mennische Gloowe ütt veboude es. Em Hoawst 1919 kune dee Sowjets eare Macht enn Neu Samara in Omjeajend faust laje in dee Witte vedriewe. Dee Aunsiedla enn Neu Samara musste sich woll oda iebel op dee sowjetsche Harschoft enrechte. Wiels beferjcht word daut dee mennische Leawensstiel nü unjadretjt word, word op Veaschlach von Cornelius F. Klassen beschloute sich aune Bestjirsche Republik auntoschlüte, woone don aul exestead. Doa bie haud maun woll aun dee aune aundre Sied Tock wounende Bestjire jedocht, dee don noch strenj jleibje Moslems in konservativ enjestalt weare. Wiels dee Sowjetsrejearung noch emma tjrieje must jeef see dee Bestjire in beat mea Frieheit.
 
Maun haud sich ouba bie deam Aunschlüte aune Bestjire vereatjent: dee stautliche Eenheit tou dee Neu-Samara nü jehead, Tok-Suranskij Kanton, vead siene gaunze Vewaultung nou Pleschanow in enne Noubadarpa äwa. Dee Mensche haude doa von blos Schoude: see musste enn eare Hiesa Queteraunte neame, Foatija em Denst stale isw. Nou deam schwoare Winta 1919-20 worde nou Moskau Vetreada jeschetjt, woone daut dan uck ütjewirtjt haude - dee Vewaultung word äwajefeat nou ne aundre Stead. Wiels 1920 em Reame von deam so jenante Tjrichskommunismus dee Büasch aulet Jetreajd wajch jenoume word, sogoa daut Soutjetreajd, gaufet em gaunze Laund groota Hunga. Uck enn Neu Samara word et mettem Ätte sea knaup. Om Ätte tou veschaufe foure junge Manna nou Sibirien om Brot fe Tjleda entotüsche, veale tjreaje hinjaweajes Typhus in kaume nich mea tridj. Von Hunga schwack jeworde, krankte enne Darpa veale Mensche aun Typhus in Feeba (Malaria). Äscht nou lange Vehaundlunge durfte internationale Helpsorganisatione tou Laund koume. Dee Mennonite enn Neu Samara habe dan Help von dee AMR-Agentur (American Mennonite Relief) jetjreaje.
 
Wiels dee Rejearung daut moatjt, daut et so nich wieda jinjtj, word dee Büres em Reame von dee Niee Ökonomische Polititj mea Frieheit jejeawt. 1922 tjreaje de Büasch waut von Soutjetreajd in dee Loag beatad sich allmealich. Veale Mennonite haude tjen Vetrüe aun dee Sowjetsrejearung in nuzte dee Jeleajenheit üttowaundre. Tweschen 1923 in 1928 send blos ütt Neu Samara so bie 700 Mensche nou Kanada jegoune. 1926 leawde mau 3071 mennische Enwouna enn Neu Samara.
 
Vone 1922 bitte 1929 kune dee Büasch wada so wirtschafte aus vere Revolution. Dee Haundelslied, groote Laund- in Mealeäjentiema weare verhea aula entäjnet worde in musste seene wo se blewe. Dee mennische Gloowe word tou dise Tiet uck aul vefoljjt von dee gottlose Rejearung. So word veboude enne Schohle Bibelsche Jeschicht unjarechte in de Preadjasch worde bedrenjt.
 
929- 1930 worde so aus uck enn gaunz Rußlaund, enn Neu Samara de Büres em Kolchos (aufjetjartat fe Kollektiwnoje Chosjaistwo - Kollektivwirtschaft) nenjejoacht. Aula musste se ea Laund, ea Vee in ea Laundjeretschoft aum Kolchos aufjeawe. Dee beat ritjre Büres worde aus Kulake jestampelt in nou Sibirien veschetjt, wo se musste schwoare Oabeit verechte. Veräscht weare aule Darpa von Neu Samara enn eenem Kolchos met Zentrum enn Donskoj. Louta worde 3 bit 4 Darpa enn eenem Kollektiv jeschloute in 1934 word enn jieda Darp een Kolchos enjerecht. Von Aunfang stiepade dee Büres sich jeajen dee Kollektivierung, so daut et t.B. em neajchste Joh nich jenouch Foda gauf toum de Pead derch deam Winta tou brinje. 1931- 32 musst daut Laund dan met Tjeaj beoabeit woare. Waut toum Goode bemoatje es, daut send dee äschte Traktasch, dee enn dise Tiet nou Neu Samara kaume. Doa to word dan dee MTS (Maschinen-Traktoren-Station) op Jasch Wittenboajch siene Wirtschaft enn Donskoj enjerecht. 1933/34 word dee Wajch nou Sorotschinsk in beat hejcha in jlitj jemoackt in met Saund vom Tock beschet.
 
1931 gaufet ne Omwaundlung em relijeese Leawe enn Neu Samara: aum 6. Jaunao 1931 worde dee Vesaumlinjshiesa enn Donskoj in Pleschanov tojemoakt. Ütgangs 1932 word uck daut Beathüs enn Lugowstje tojemoakt. Aus et 1937-38 em gaunze Laund tou Vefoljunge kaum, weare  doa von enn Neu Samara besondasch Mensche betrofe, dee em Gloowe aktiv weare.
 
1931 gaufet ne Omwaundlung em relijeese Leawe enn Neu Samara: aum 6. Jaunao 1931 worde dee Vesaumlinjshiesa enn Donskoj in Pleschanow tojemoakt. Ütgangs 1932 word uck daut Beathüs enn Lugowstje tojemoakt. Aus et 1937-38 em gaunze Laund tou Vefoljunge kaum, weare doa von enn Neu Samara besondasch Mensche betrofe, dee em Gloowe aktiv weare.
 
Em Tjrich, dee aum 22 Juni 1941 tweschen Dietschlaund in dee Sowjetunion aunfong, habe dee Rußlaunddietsche besondasch sea jeleade. Aule dietsche Darpa wastlich in aune Wolga worde, so wiet dee Sowjets daut kune, noum Tjrichsaunfang "ewakueat", d.h. dee Enwouna worde nou Sibirien in Kasachstan veschetjt. Uck dee beid mennische Aunsiedlinje aune Wolga Alexandertal (Alt-Samara) in aum Trakt trof daut selwje. Dee Aunsiedlinj Neu Samara bleef oppe Stead, so wiet aus etj see, dee wastlichste mennische Aunsiedlinj enn Rußlaund.

Dee Mensche enn Neu Samara haude daut ouba uck nich leicht: emoul äwa't aundremoul worde dee measchte Erwossne nou de Trudarmee jenoume. Aum 20. Moatz 1942 worde aule Maunslied em Ella von 17 bit 55 Joh mobeleseat. Eenje worde nou Molotow (heet nü Perm) noum Noud - Ural jebrocht om Wold tou falle. Wiels see so knaup Ätte tjreaje send dee measchte von dise Mana aun Hunga in Schwachheit jestorwe. Aum 6. Novamba 1942 worde dan aule Junges von 15 Joh in dee Maunslied, woont noch äwajebleawe weare, enjetrocke, aum 12. Novamba 1942 dee Frülied em Ella von 16 bit 50 Joh. Dee measchte Maunslied kaume nou Tscheljabinsk in musste enne Koulemiene oabeide. Dee Frülied kaume so mea aula nou Orsk (so bie 500 km oostlich ouba noch emma em Jebiet Orenburg) in musste enn dee doa han evakueade Febritje oabeide. Eenje Frües send uck noch nou Dombarowka jeschetjt worde. Daut bleewe aulso blos Tjinja, oole Mensche in Leitungsaunjestalde, so aus Mechanika, Brigadiere, Preds (Vorsitzende) vone Kolchose isw. See musste nü auleen daut Laund beoabeide, 13-14 johsche Jugendliche musste schwoa Oabeide.
 
Uck noum Tjrich durfte dee Mensche nich foutz nou Hüs fohre, wiels dee Rußlaunddietsche bit enne Medd vone 50-ja Johre unjre Kommandatur stunde in doa met dee Reisefrieheit beschrenjt wea. Ouba uck nou deam send veale nich tridj jekoume, wiels veale junge Mensche sich dort befriet in eene niee Heimat jefunge haude. Doa met feald dise Generation enne Darpa noum Tjrich, jebleawe send dee, woone don noch tou jung fe dee Trudarmee weare.
 
Noum Tjrich herschd enne Darpa noch emma Hunga, wiels daut measchte waut em Darp produzeat word neem dee Rejearung. Dee Steada, dee Trudarmee in tou dee Tiet noch groote rusche Armee musste vesorjcht woare. Dee Büasch musste uck bestemde laundwirtschaftlije Produkte so aus Eia lewre, dee see enn eare tjliene Priwatwirtschafte haude, büta deam must Sajom (Zwangsanleihen) jetoult woare. 1950 gaufet eene goode Ernte enn Neu Samara, von dee kun een Deel vekoft woare, so daut dee Lied wada tou een beat Jelt kaume in von Tjleda sich waut leiste kune. Enne 50-ja Johre word dee wirtschaftlije Loag langsam beata, so daut tjen Sajom mea jetoult bruckt. Enn dise Johre word dee Laundwirtschaft wieda mechanseat, veale junge Mensche, uck Frülied, leade aus Traktoriste.
 
Ouba dee Mensche weare emma noch oam in leawde sea enfach. Eletjtrischen Strom gaufet aul enne 50-ja Johre, ouba sea schwack. Dee Generatore worde met Traktamotoure bedreawe. Tou Nacht word dee Strom aufjeschault, om Brennstoff tou spoare. Wan em Kolchos Strom jebruckt word, t. b. bie dee Maltjarie, word op dee Privat Hiesa vezicht. 1960 word bie Krasikow dee Tock aufjedamt in een Krauftwoatj jebüht. Dit Krauftwoatj vesorjd dan Krasikow, Lugowstje in Podolstje met Strom. Ouba uck enne aundre Darpa worde beatre Generatore opjestalt. Nou hea worde dan aule Darpa enn Neu Samara aum auljemeene Nat aunjeschloute.
 
Wiels daut aum Aunfang gaunz schwacka Strom gauf, weare enne Privathiesa büta Laumpe tjene eletjrische Jereate. Aum Enj vone 60-ja aunfangs 70-ja Johre gaufet dan dee äschte Tjeelschaups(Kühlschränke). Äwerhaupt leawde de Mensche enn Neu Samara enn dee 70-ja in 80-ja Johre vemutlich aum Baste noude aunsiedlinj. Veale kune sich uck Autos tjeepe in enn jieda Hüs gaufet meare Flitzepees. Daut kaum uck doa von, daut dee Mensche sea oabeitsaum weare in op dee äwajebleawne 0,25 ha Laund so veal erwirtschafte, daut se noch waut oppem Besoa vetjeepe kune. Mea Jelt word ouba bie Foatjel-, Polarfass- in Bieezucht vedeent.

Aum 1. Jaunao 1967 entstund dee Krasnogwardejskij Rajon tou deam Neu Samara von don aun jehead (verhea jehead Neu Samara eene tietlang toum Soroksche Rajon). Rajonzentrum word Pleschanow. Pleschanow in daut Noubadarp Donskoj worde veal jrata wiels veal Nichdietsche doa han trocke. Ouba dee aundre Darpa worde uck jrata, so send t. B. Podolstje in Lugowstje tou een Darp toop jewosse. Dee measchte Darpa haude nü aul mea aus eene Gaus.
 
So aus uck enn dee äwaje mennische Aunsiedlinje enn Rußlaund, word uck enn Neu Samara aus Omgangssproak Plautdietsch jereat, een niedadietschet Dialekt wond ütt Wastpreisse staumt. Zwoa word vom Enj de 1930-ja Johre dee Schohlunjarecht gaunz enn Rusch jefeat, enn dee measchte Femiljes word ouba emma Plautdietsch jereat bit dee Omsiedlung nou Dietschlaund (louta enn Dietschlaund uck). Veale Tjinja kune bit se nou School jinje nich Rusch. Uck sonst worde noch veale oole Sitte in Traditione biebehole. Besondasch aus dee Rayonzentrum äwajefeat wea worde dee Ruschreadende mea. Doa met neem daut Veruße enn Pleschanow in Donskoj enn jewesse deele to.
 
Aus daut tolatzt enne 80-ja Johre wearend dee Perestrojka de Meajlichtjeit gauf nou Dietschlaund tou tratje, send uck dee Plautdietsche ütt Neu Samara ütjewaundat. Dee äschte weare aul aune 1988 nou Dietschlaund jekoume, 1989 foure aul sea veal wajch. Wan uck aum Aunfang veale doa jeajen weare, send bit nü 95 Prozent von dee plautdietsche Enwouna nou Dietschlaund jetrocke. Op deans eare Stead in enn deans eare Hiesa woune nü Tetoare, Ruße, Merdwina in Bestjire. Nou 100 Joh Bestoune, exesteat Neu Samara nich mea aus ne minnische Aunsiedlinj.